Zmiany w projekcie budowlanym w czasie budowy

Zmiany w projekcie budowlanym w czasie budowy

Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i rozpoczęliśmy budowę wymarzonego domu. Jednak w trakcie prac zauważamy, że projekt warto by zmienić. Na jakie zmiany potrzebne jest pozwolenie?

Odstępstwa istotne i nieistotne

Wszystkie zmiany w projekcie najlepiej wprowadzić jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jednak jeśli ten etap mamy już za sobą i rozpoczęliśmy budowę, musimy się zmierzyć z tym, co określa się jako zmiany istotne i zmiany nieistotne.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę, wymaga uzyskania zmiany pozwolenia na budowę.

To, czym jest istotne odstąpienie od projektu, określa art. 36a Prawa Budowlanego. Tak więc zmiany istotne dotyczą:

  • zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego (kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji)
  • zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
  • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • wymagają uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

budowa domuWprowadzanie zmian w projekcie

Z powyższej  definicji wynika, że nie możemy samowolnie zmienić np. lokalizacji domu na działce, jego wielkości, ani przeznaczyć garażu na sklep, czy wybudować zakładu produkcyjnego na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową. Nie można również dobudować np. podjazdu dla niepełnosprawnych.
Natomiast wszelkie zmiany nie dotyczące wyżej wymienionych zagadnień są uznawane za nieistotne. Ich rozróżnienie nie zawsze jest jednoznaczne, ale o tym, co jest istotnym odstępstwem, decyduje projektant. Wszystkie zmiany projektant jest zobowiązany umieścić w projekcie, w formie rysunku i opisu. Jeśli wprowadzono zmiany istotne, inwestor musi wstrzymać prace budowlane i złożyć zmieniony projekt oraz wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. Prace możemy wznowić dopiero po uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu i zmianie pozwolenia na budowę.
Wprowadzanie zmian nieistotnych nie wymaga zmiany pozwolenia na budowę.

Samowolne odstąpienie istotne od zatwierdzonego projektu

Samowolne odstąpienie istotne od zatwierdzonego projektu i kontynuowanie budowy, grozi przykrymi konsekwencjami. Jeśli w czasie budowy odwiedzi nas powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i stwierdzi dokonanie istotnych zmian, wtedy to on nakaże wstrzymanie budowy. Jeśli uważamy, że ta decyzja jest niesłuszna, a wprowadzane zmiany – nieistotne, to w ciągu 7 dni możemy złożyć zażalenie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

dom w czasie budowy

Po wstrzymaniu budowy, inspektor powiatowy ma dwa miesiące na wydanie decyzji, w której nakłada na inwestora obowiązek wykonania i dostarczenia zamiennego projektu budowlanego, uwzględniającego wprowadzone zmiany. W decyzji określony jest też termin, w którym musimy się wywiązać z tego obowiązku. Inspektor może nakazać również doprowadzenie budynku do stanu zgodnego z prawem, co w praktyce może oznaczać rozbiórkę domu lub jego części. Decyzja inspektora trafia do organu wydającego pozwolenia na budowę i skutkuje uchyleniem pozwolenia na budowę. Budowę na nowo możemy rozpocząć po wywiązaniu się z obowiązków nałożonych przez inspektora, zatwierdzeniu przez niego projektu oraz wydaniu pozwolenia na wznowienie prac. Dodatkowo, po zakończeniu budowy musimy uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku.

Może się również zdarzyć, że budynek zostanie skontrolowany przez inspektora nadzoru po zakończeniu budowy. Wtedy również musimy przestawić projekt zamienny, zgodny ze stanem faktycznym i uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu. Jeśli zostaną stwierdzone zmiany istotne, nie ujęte w nowym projekcie, grożą nam również kary finansowe.

Oceń artykuł
3,80 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Katarzyna Laszczak

Zdjęcia: Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także