Ubezpieczenie budowy domu

0
Ubezpieczenie budowy domu

Budowa jest miejscem, gdzie na każdym kroku czai się wiele niebezpieczeństw.

Inwestor, pracownicy budowlani, zaplecze, jaki i sam budynek w budowie narażone są na szereg niebezpieczeństw. Pożar, eksplozja, huragan, kradzież z włamaniem dotycząca elementów stałych, lub też kradzież materiałów składowanych na działce. Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie procesów budowlanych, choć jest tak kosztowne?

Koszt budowy, który zazwyczaj jest już bardzo wysoki, na skutek zdarzenia losowego może ulec znaczącemu podwyższeniu. Zniszczenie mienia spowodowane pożarem, ulewnym deszczem, czy też katastrofą budowlaną, to tylko niektóre przykłady szkód powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych. Konsekwencje tych zdarzeń powodują łańcuch niekorzystnych okoliczności zarówno dla inwestora, jak i wykonawców. Zobowiązani bowiem jesteśmy do naprawienia szkody, co już niesie za sobą koszty, które związane będą nie tylko z ponownym odbudowaniem zniszczonych elementów, ale także z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, ratownictwem oraz zabezpieczeniem mienia przed powiększaniem się szkody.

Ubezpieczenie przed wmurowaniem kamienia węgielnego…?

Część inwestorów ubezpiecza budowy dopiero w momencie znacznego wzrostu ryzyka kradzieży, a więc w chwili pojawienia się na terenie inwestycji materiałów wykończeniowych. Warto jednak pamiętać, że już same wykopy pod fundamenty stanowią część procesu budowlanego, który może ulec zniszczeniu powodzią lub deszczem nawalnym. Koszty przywrócenia wykopów do stanu sprzed szkody wcale nie są małe. Ponadto już od pierwszych dni budowy na placu znajduje się zaplecze inwestycji (kontenery, ogrodzenie itd.) oraz maszyny budowlane, które także narażone są na określone zagrożenia.

Inwestycja budowlana jest również miejscem potencjalnych zagrożeń dla osób pracujących lub odwiedzających teren budowy, jak również dla mienia znajdującego się wokół placu, na którym znajduje się inwestycja. Dlatego warto zdecydować się na wybór ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności budowlanej. Zakres polisy powinien obejmować odpowiedzialność deliktową, kontraktową, odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom oraz szereg klauzul dodatkowych, uzależnionych od zakresu prowadzonych prac, np. szkody w instalacjach podziemnych, straty wyrządzone przez młoty, kafary lub stosowanie materiałów wybuchowych, uszkodzenia jezdni spowodowane ruchem wokół budowy itp.

Wieloaspektowośd problemu…

O ubezpieczeniu procesów budowlanych powinien pamiętać zarówno inwestor (deweloper), jak i wykonawca oraz liczni podwykonawcy. Warto podkreślić, że ubezpieczenie przed ryzykami budowy (montażu) powinno zostać uwzględnione przez każdego z uczestników tego procesu z osobna, a więc zarówno przez inwestora, generalnego wykonawcę oraz podwykonawców. Każdemu z uczestników powinno także zależeć, aby budowa była odpowiednio zabezpieczona i aby w konsekwencji wystąpienia szkody, nie ponosić nieprzewidzianych kosztów.

Każda potencjalna szkoda, która może powodować problemy w trakcie budowy, powinna być przedmiotem zainteresowania generalnego wykonawcy lub podwykonawców. Warto też pamiętać, że każda ze stron uczestniczących w procesie budowlanym odpowiada za prace przez siebie wykonywane do momentu częściowego lub ostatecznego odbioru. Tak więc wszelkie środki poniesione na budowę, które nastąpiły przed odbiorem, są narażone na wiele ryzyk obciążających w konsekwencji jedną ze stron procesu.

Ubezpieczenie inwestycji w budowie dotyczy prowadzenia w jej obrębie prac budowlano-konstrukcyjnych oraz wykończeniowych do momentu odbioru końcowego. Po zakończeniu procesu budowlanego, mienie należy ubezpieczyć w ramach standardowego ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (lub od wszystkich ryzyk). Ubezpieczenie to jest znacznie tańsze, ponieważ ryzyka zagrażające oddanemu już w użytkowanie budynkowi są mniejsze.

Oceń artykuł
5,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Dębek

Źródło: Alea Broker

Polecamy Ci również

Zobacz także