Odbiór prac budowlanych

0
Odbiór prac budowlanych

Odbiór prac budowlanych jest bardzo ważnym etapem każdej budowy. Dzięki procedurom kontrolnym inwestor ma pewność, że jego dom został wykonany zgodnie ze wszystkimi wymogami technicznymi.

Aby inwestor mógł szybko zamieszkać w nowym domu, powinien wiedzieć, jak należy przeprowadzić odbiór prac budowlano-instalacyjnych (po zakończeniu całej budowy lub jej etapów), a także poznać formalne wymagania dotyczące tego procesu.

Odbiór prac budowlanych jest bardzo ważnym etapem każdej budowy. (fot. Silka, Ytong)

Odbiór poszczególnych etapów budowy

Przy podpisywaniu umowy z firmą wykonawczą warto uwzględnić kwestię odbiorów poszczególnych etapów budowy. Takie rozwiązanie zapewni inwestorom większy komfort współpracy z fachowcami i kontrolę nad przebiegiem prac oraz terminami. Jak wygląda odbiór „etapowy”?

Protokół odbioru prac podpisuje kierownik budowy, często w obecności inwestora. Wtedy na podstawie pozytywnej weryfikacji odbiorów „częściowych” inwestor wypłaca ekipie wykonawczej pewną transzę za wykonanie poszczególnych prac – tłumaczy Bożena Czarnecka z Pracowni Projektowej Piramida z Krapkowic, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Podstawowymi kryteriami dokonania odbioru są prawidłowe wykonawstwo oraz brak usterek. Stwierdzenie nieprawidłowości w wykonaniu skutkuje wyznaczeniem kolejnego odbioru prac, po usunięciu wskazanych wcześniej usterek.

Procedury przy odbiorze końcowym

Zakończenie budowy należy zgłosić do lokalnego organu nadzoru budowlanego. Aby dokonać finalnego odbioru prac budowlanych, inwestor powinien złożyć do odpowiedniej instytucji szereg dokumentów.

Podstawowym elementem jest oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy, że inwestycja została zrealizowana zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami techniczno-budowlanymi – mówi Ryszard Babik z Pracowni Projektowej ARCO z Nowej Rudy, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

Jeśli w trakcie budowy wykonane zostały nieistotne zmiany w konstrukcji budynku, kierownik budowy jest zobowiązany dołączyć również rysunki zamienne – uzupełnia Iwona Dawid z zielonogórskiej pracowni projektowej FORUM, Ekspertka Budowy SILKA YTONG. – Szkice te dokumentują, w jaki sposób realizacja budynku została zmodyfikowana w stosunku do zatwierdzonego przez starostwo projektu .

Inwestor powinien pamiętać, że istotne zmiany wymagają – przed przystąpieniem do tych robót – zatwierdzenia projektu zamiennego w organie, który wydał pozwolenie na budowę.

Kolejnym dokumentem niezbędnym przy dokonywaniu odbiorów jest mapa z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Tworzy ją geodeta, który nanosi wykonane obiekty na mapę zasadniczą (np. nowe budynki czy sieci mediów). Ponadto wymagane jest również przeprowadzenie odbioru kominiarskiego, wykonanie pomiarów ochronnych sieci/wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz spisanie protokołów badań i sprawdzeń, dotyczących instalacji wewnętrznych i przyłączeń do budynku.

Jeśli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia zakończenia budowy nie zostaną przedstawione zastrzeżenia lub uwagi, wtedy inwestor może zacząć użytkowanie budynku – mówi Ryszard Babik.

Ta procedura dotyczy obiektów, w przypadku których nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie, a jedynie zgłoszenie zakończenia robót budowlanych. Informację o tym, czy obiekt podlega wymogowi zgłoszenia zakończenia robót inwestor znajdzie w decyzji pozwolenia na budowę. Pozwolenie na użytkowanie jest bardziej sformalizowanym trybem, gdyż wymaga obowiązkowego odbioru i wizyty na budowie przedstawiciela odpowiedniego szczebla organu nadzoru budowlanego oraz wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na użytkowanie.

W przypadku trybu zgłoszenia zakończenia prac organ nadzoru budowlanego wydaje również dokument stwierdzający brak zastrzeżeń w kwestii możliwości użytkowania budynku.

Potwierdzenie z urzędu jest niezbędne przy zameldowaniu, nadaniu numeru budynku, wpisaniu nieruchomości budynkowej do ksiąg wieczystych oraz do obniżenia opłat za energię elektryczną z taryfy budowlanej na mieszkaniową. Może być także przydatne w kwestiach kredytowych. Niektóre banki, mając zabezpieczenie w postaci pełnowartościowej nieruchomości zabudowanej, obniżają od momentu wpisu w księdze wieczystej budynku stopy procentowe – wylicza Ryszard Babik.

Oceń artykuł
4,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także