Obowiązki i prawa uczestników budowy

0
Budowa domu
Budowa to skomplikowany proces, dlatego osoby, które w nim uczestniczą, powinny znać swoje prawa i obowiązki.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (rozdział 3) w budowie uczestniczą: inwestor, projektant, kierownik budowy i kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego.

Każda z wymienionych osób ma określone prawa i obowiązki. Wywiązywanie się z nich ma usprawniać budowę i zapewniać jej skuteczny i bezpieczny przebieg.

INWESTOR

Obowiązki inwestora:

Podstawowym obowiązkiem inwestora jest zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności inwestor powinien zapewnić:

 • opracowanie projektu budowlanego (a jeśli zachodzi taka potrzeba - również innych projektów)
 • objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy
 • opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • wykonanie i odbiór robót budowlanych.

Dodatkowo, jeśli roboty budowlane, albo warunki gruntowe są szczególnie skomplikowane, inwestor musi zapewnić nadzór osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, a także zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.
Właściwy organ, w decyzji o pozwoleniu na budowę, może nakazać inwestorowi powołać inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnić nadzór autorski, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

W przypadku zmiany kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski, inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenie o przejęciu obowiązków przez odpowiednie osoby.

Dowiedz się też: Kiedy możesz budować na podstawie zgłoszenia, a kiedy jest potrzebne pozwolenie

PROJEKTANT

Obowiązki projektanta:

 • opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego obiektu. Projekt musi być zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jeśli zachodzi taka potrzeba, projektant musi w opracowaniu projektu zapewnić udział osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (obowiązek ten nie dotyczy: projektów obiektów o prostej konstrukcji, niestwarzających zagrożenia dla użytkowników i otoczenia, np. budynki mieszkalne jednorodzinne i małe domy mieszkalne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie, składowe, handlowe i usługowe),
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
 • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i znajdujących się w nim rozwiązań, a także uzgadnianie dokumentów technicznych,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie: stwierdzania czy roboty budowlane przebiegają zgodnie z projektem, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych niż przewidziane w projekcie (zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego).

Prawa projektanta:

 • wejście na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji,
 • żądania, wpisem do dziennika budowy, wstrzymania robót budowlanych, jeśli stwierdzi możliwość zagrożenia, wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Dowiedz się też: Co to jest dziennik budowy i jak go prowadzić oraz co musi zawierać tablica informacyjna

KIEROWNIK BUDOWY

Obowiązki kierownika budowy:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i zabezpieczenie terenu budowy razem ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości zagrożenia oraz natychmiastowe zawiadomienie o tym właściwego organu,
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi odpowiedniego oświadczenia.

W zależności od specyfiki budowy (Art. 21a, pkt. 1a), kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia (lub zapewnienia sporządzenia) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z uwzględnieniem specyfiki danej budowy.

Prawa kierownika budowy:

 • występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
 • ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

UWAGA: Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

To Cię zainteresuje: Co to jest samowola budowlana i jakie kary za nią grożą

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 • żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Paweł Wiśniewski

Polecamy Ci również

Zobacz także