Jak sporządzić umowę budowlaną

Przed przystąpieniem do budowy (remontu) domu inwestor powinien podpisać z ekipą budowlaną umowę. Określa ona obowiązki i prawa wszystkich uczestników budowy. A w przypadku ewentualnych roszczeń jest niepodważalnym argumentem.

Umowa o prace projektowe to umowa o dzieło. Projekt budowlany powinien spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów Prawa budowlanego i ustaleń zawartych w umowie. Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, a także zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Wzór umowy

Nadzór inwestorski to obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych, który może zostać ustanowiony przez  inwestora lub nałożony na inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę. Najczęściej jest ustanawiany w sytuacjach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko naturalne. Istnieją również rodzaje obiektów budowlanych, określonych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, przy realizacji których wymagane jest od inwestora stworzenie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wzór umowy

Kierownik budowy reprezentuje wykonawcę. Do jego obowiązków należy między innymi prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i właściwe zabezpieczenie terenu. W umowie powinien być dokładnie określony zakres obowiązków kierownika i zobowiązania obu stron.
Wzór umowy

Remont, według Ustawy Prawo budowlane, to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych,  nie stanowiących bieżącej konserwacji, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Przy pracach remontowych dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Natomiast wszystkie sprawy związane z konserwacją zabytków reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku. Określa ona między innymi przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków, a także finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju prace będą przeprowadzane, remontowe czy konserwatorskie zawsze należy pamiętać o zawarciu odpowiedniej umowy.
Wzór umowy

Oceń artykuł
4,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Aleksandra Tempczyk

Polecamy Ci również

Zobacz także