Działka - usytuowanie obiektów budowlanych

Usytuowanie obiektów budowlanych w granicy działki określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, zaktualizowane w 2009 r.

Prawo Budowlane mówi jedynie o zasadach projektowania obiektów i podstawach działania organów administracji publicznej w powyższym zakresie. Prawidłowa lokalizacja obiektu na działce jest jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę. Z tego też powodu warto poznać zasady, którym zobowiązany jest podporządkować się inwestor planujący budowę.
Budynek mieszkalny, przeznaczony na stały pobyt w nim ludzi powinien być wznoszony w miejscu, w którym nie ma zagrożeń i uciążliwości zakłócających spokój mieszkańców. Jeżeli uciążliwości takie występują należy dokonać starań, aby zminimalizować ich skutki. Do takich uciążliwości Minister Infrastruktury zaliczył m.in.: szkodliwe promieniowanie, hałas, drgania, zanieczyszczenie powietrza, osuwanie gruntu, itp. Ponad zalecenie wystrzegania się budowy domu w warunkach uciążliwych – rozporządzenie określa usytuowanie obiektów budowlanych na działce.

Dom w granicach działki

Budynki mieszkalne należy sytuować na działce w taki sposób, aby zachować odpowiednią odległość od granicy z działkami sąsiadującymi. Odległość ta wynosi:

 • dla ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi nie mniej niż 4 m;
 • dla ściany bez otworów okiennych i drzwiowych nie mniej niż 3 m.

Odległość od granicy działki mierzy się od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu okiennego lub drzwiowego, albo połaci dachowej zwróconej w stronę granicy działki. Podobnie mierzona jest odległość w przypadku okien połaciowych. Są to jednak założenia podstawowe rozporządzenia i istnieją od nich odstępstwa. Ściana budynku może znajdować się w odległości 1,5 m od granicy, kiedy zakłada tak Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz wówczas, gdy na zachowanie odległości, o których jest mowa powyżej nie pozwalają rozmiary działki. Budynek można także usytuować bliżej granicy działki, kiedy w odległości 1,5 m do 3 m istnieje już budynek ze ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych oraz gdy wydano pozwolenie na budowę niekwestionujące odległości budynku od granicy działki. Możliwe jest także usytuowanie budynku bezpośrednio na granicy działki. Jest to dopuszczalne w sytuacji, w której na działce sąsiedniej (na granicy z naszą) stoi budynek ze ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych. Wówczas nasz budynek może przylegać (także ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych) do budynku istniejącego. Nie można jednak usytuować we wskazany sposób budynku, jeśli nie pozwalają na to odrębne przepisy. Odległości od granicy działki mogą także zostać zmniejszone (nie więcej niż o ½) w zabudowie śródmiejskiej. Odrębne przepisy regulują konieczność doświetlenia pomieszczeń mieszkalnych za pomocą światła naturalnego, do czego również potrzeba zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy budynkami. Dodatkowo, jeśli budynek posiada okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem, galerię, taras, schody zewnętrzne, pochylnię lub rampę – to odległość tych elementów nie może być mniejsza niż 1,5 m od granicy z działką sąsiednią. 

Usytuowanie garażu wolnostojącego na działce

Położenie garażu wolnostojącego na działce podlega takim samym restrykcjom, co lokalizacja budynku mieszkalnego. W przypadku tego obiektu budowlanego obowiązują zatem te same odległości od granicy działki, tj. 3 i 4 m, z możliwością zmniejszenia ich do 1,5 m oraz możliwość dobudowania garażu, po całej przyległości ściany bez otworów okiennych i drzwiowych, do takiej samej ściany garażu lub innego budynku należącego do sąsiada. Garaż ten nie może być jednak dłuższy, ani wyższy od budynku, do którego będzie bezpośrednio przylegał. Ponadto garaż powinien spełniać jeszcze inne, określane prawem warunki. Obiekt ten powinien mieć :

 • wysokość w świetle konstrukcji przynajmniej 220 cm(do spodu urządzeń i przewodów instalacyjnych 200 cm);
 • szerokość wjazdu przynajmniej 230 cm;
 • wysokość bramy garażowej w świetle 200 cm;
 • instalację oświetleniową,
 • wentylację;
 • ścianę oddzielenia przeciwpożarowego( kiedy stoi w granicy działki).

Altany i wiaty

Jeżeli obiekty te nie mają ścian – nie stosuje się w ich przypadku przepisów o zachowaniu odległości od granicy działki. Jeżeli jednak mają ściany są budowlami pełniącymi funkcje użytkowe, podobne co budynki gospodarcze. W takich przypadkach podlegają wymogom usytuowania podobnym do wymogów, jakie musi spełniać garaż wolnostojący. Dotyczy ich zatem zachowanie 3 lub 4 metrowej odległości od granicy działki, albo możliwość dostawienia do budynku znajdującego się na działce sąsiedniej i stojącego w granicy tej działki.

Studnie

Budowa studni dostarczającej do gospodarstwa domowego wodę pitną wiąże się nie tylko z zachowaniem określonych odległości od granicy działki, choć dopuszcza się też możliwość budowy wspólnej studni na granicy dwóch sąsiadujących z sobą działek. Generalnie studnia, licząc od jej osi powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż:

 • 5 m od granicy działki( odległość ta może być mniejsza, jeżeli na obu sąsiadujących działkach zachowano przepisowe odległości od obiektów innych, które zostaną wymienione poniżej);
 • 7,5 m od osi rowu przydrożnego;
 • 15 m od budynków inwentarskich, zamkniętych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości oraz innych szczelnych urządzeń;
 • 30 m od przewodu rozsączającego nieczystości z indywidualnej kanalizacji, jeżeli nieczystości te są oczyszczone biologicznie w stopniu, jaki określają przepisy o ochronie wód;
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od przewodu rozsączającego ścieki z kanalizacji indywidualnej niepoddane procesowi oczyszczania biologicznego.

Szamba i kompostowniki

Są obiektami zaliczanymi do urządzeń sanitarno – gospodarczych. Zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej podlegają zasadom sytuowania ich na działkach. Powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż:

 • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi(odległość ta nie dotyczy dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej);
 • 2 m od granicy sąsiedniej działki, drogi, ulicy oraz ciągu pieszego.

Odległość od granicy działki sąsiedniej oraz drogi, ulicy i ciągu pieszego można jednak zmniejszać lub nawet budować wymienione obiekty w granicy działki. Warunkiem jest sąsiedztwo krytych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i dołów ustępowych, podczas budowy których zachowano wymagane przepisami odległości od okien i drzwi budynków oraz od studni.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Buduje się je coraz częściej i stają się coraz bardziej popularne w zabudowie jednorodzinnej. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, które są częścią przydomowych oczyszczalni ścieków gospodarczo - bytowych i służą do ich wstępnego oczyszczania można sytuować:

 • przynajmniej 2 m od granicy działki oraz ulicy(odległość mierzy się od krawędzi zbiornika);
 • w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych(przy zachowaniu warunku wyprowadzenia odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną na wysokości przynajmniej 0,6 m ponad górne krawędzie okien i drzwi zewnętrznych budynków, w których mieszkają ludzie.

Przewód rozsączający kanalizacji należy oddalić od studni na tę samą odległość, co studnię od niego, tj. na 30 m. Odległość ta dotyczy jednak jedynie ścieków oczyszczonych biologicznie w stopniu, jaki przewidują przepisy o ochronie wód.

Zbiorniki na gaz płynny

Oddalenie zbiorników na gaz płynny od rożnych obiektów zależy m.in. od pojemności tych zbiorników. Jednak w zabudowie jednorodzinnej raczej nie stosuje się zbiorników o pojemności większej aniżeli 3 m³. Zbiorniki te dzieli się na nadziemne i podziemne, przy czym jedne i drugie należy sytuować w odpowiednim oddaleniu od granic działki i innych obiektów znajdujących się w pobliżu. Zbiorniki nadziemne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż:

 • 3 m od budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej. Odległość ta może zostać zmniejszona do 1,5 m, kiedy zastosowana zostanie wolnostojąca ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120. Ścianę należy sytuować pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym, a budynkiem w taki sposób, aby osłaniała zbiornik;
 • 3 m od budynku produkcyjnego lub magazynowego;
 • 5 m od studzienek kanalizacyjnych;
 • 3 do 15 m od napowietrznej linii energetycznej;
 • 1 m od innego zbiornika nadziemnego lub podziemnego;
 • 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej.

Odpowiednio, podziemne zbiorniki na gaz płynny sytuuje się w odległości przynajmniej :

 • 1 m od budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej;
 • 1 m od budynków produkcyjnych i magazynowych;
 • 5 m od studzienek kanalizacyjnych;
 • 3 – 15 m od napowietrznych linii energetycznych;
 • 1 m od innych zbiorników na gaz płynny;
 • 0,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej;

Śmietniki

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że warunkom usytuowania na działce podlegają także domowe śmietniki. Wiatę, osłonę, albo utwardzony plac do stawiania pojemników można planować na działce zachowując odległości:

 • 2 m od granicy działki sąsiedniej (śmietnik można ustawić na granicy działek, jeśli w tym samym miejscu ulokowany jest śmietnik sąsiada);
 • 3 m od okien i drzwi zewnętrznych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.

Śmietniki można sytuować także przy linii rozgraniczającej działkę od ulicy, jeśli stanowi tak Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Agnieszka Jaros

Zdjęcia: PROARTE, Gaspol,

Polecamy Ci również

Zobacz także