Badanie geologiczne gruntu

Planując budowę domu warto przeprowadzić badania geologiczne gruntu, by mieć pewność, że teren nadaje się do bezpośredniego posadowienia na nim budynku.

Badania geologiczne szczególne znaczenie mają w przypadku gotowych projektów, które opracowywane są dla przeciętnych warunków gruntowych, czyli z założeniem, że grunt ma wystarczającą nośność.

Badania geologiczne gruntu przeprowadzone przez geologa lub geotechnika pozwalają architektowi prawidłowo dobrać rodzaj fundamentów i zbrojenia, a w przypadku projektów katalogowych odpowiednio dopasować projekt do warunków gruntowych, co ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa konstrukcji domu. W badaniu określany jest poziom i agresywność chemiczna wód gruntowych, kategoria i właściwości fizykomechaniczne gruntu, a także zjawiska zboczowe mogące zagrażać konstrukcji budynku w przypadku domów sadowionych na skarpie.

Kiedy wzywać geologa

Przeprowadzenie badań jest niezbędne, jeśli stabilność gruntu wydaje się wątpliwa. Dotyczy to zwłaszcza terenów podmokłych, torfowych, nasypowych oraz terenów po rekultywacji. Wykonywanie badań zalecane jest każdorazowo w przypadku projektów katalogowych. Podczas wykonywania projektów indywidualnych o wykonaniu analiz decyduje architekt, gdyż często wystarcza, że samodzielnie rozpozna rodzaj terenu. Zlecenie wykonania badań to ponadto obowiązek kierownika budowy, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości co do warunków posadowienia domu. Badania geologiczne polegają na wywierceniu w gruncie, w miejscach, gdzie znajdą się narożniki przyszłego domu, otworów o głębokości od 3 do 5 metrów (w zależności od przewidywanej konstrukcji domu, podpiwniczenia i ilości kondygnacji), pobraniu próbek z każdej warstwy geotechnicznej i ich organoleptycznej ocenie. W otwory wpuszczana są specjalne sondy, które określają zagęszczenie kolejnych warstw gruntu. Jeśli próbka sprawia trudności w podstawowej ocenie jest wysyłana do badań laboratoryjnych. Koszt badania przeciętnie wynosi ok. 200 zł za metr odwiertu. W przypadku domu jednorodzinnego daje to przeciętnie sumę ok. 2000 zł.

Czego dowiemy się z badań geologicznych

Kategoria gruntu - określa na jakim rodzaju podłoża ma stanąć dom: na gruncie rodzimym, naturalnym, antropogenicznym (powstałym wskutek działalności człowieka). Zostanie również określony konkretny podtyp - grunt skalisty, mineralny, organiczny - a także spoistość, czyli sypkość gruntu. Jest to niezwykle istotna informacja wpływająca na sposób posadowienia fundamentów przyszłego budynku. W przypadku terenów antropogenicznych (np. tereny po rekultywacji) geolog określi również na jakiej głębokości znajdują się grunty rodzime, jaki jest ich typ i jakość. Pozwala to ocenić, na rodzaj fundamentu, na którym konstrukcja budynku będzie stabilna i bezpieczna - np. czy dom nie wymaga podpalowania.

Właściwości fizykomechaniczne gruntu - ten powiązany z kategorią gruntu parametr nawiązuje bezpośrednio do spoistości kolejnych warstw gruntu i określa ich konkretne właściwości fizykomechaniczne, co pozwala wybrać odpowiedni sposób wykonywania fundamentów. Pozwala to uniknąć tiksotropii, czyli upłynniania się gruntów pod wpływem drgań oraz wysadzinowości (podnoszenia się gruntu na skutek zamarzania w nim wody). Skłonności do tiksotropii wykazują np. grunty z warstwami piasków poniżej zwierciadła wody, a wówczas nie można robić wykopów pod fundamenty w obecności wody (np. podczas deszczu), gdyż spowoduje to osypywanie się gruntu do wykopu i rozluźnienie piasków pod posadzką domu, co oznacza kopanie pod namiotem. Niebezpieczne są również grunty spoiste - zamarzająca w nich woda powoduje unoszenie i opadanie warstwy gruntu, co jest niebezpieczne dla konstrukcji budynku i skutkuje pękaniem ścian oraz posadzek. W takim przypadku fundament musi być posadowiony poniżej głębokości przemarzania gruntu.

Poziom wód gruntowych - jeśli okaże się, że poziom wód jest wysoki i fundament musi być posadowiony poniżej tego poziomu, niezbędne stanie się wykonanie drenażu opaskowego, a czasami i wewnętrznego budynku. Inaczej fundamenty i piwnica będą zamakały.

Agresywność chemiczna wód gruntowych - parametr ten jest bezpośrednio związany z poziomem wód gruntowych. Jeśli wody nie zagrażają fundamentowi, nie trzeba brać go pod uwagę. Jeśli jednak fundament będzie sadowiony poniżej poziomu wody gruntowej, próbki wody zostaną poddane analizom laboratoryjnym, celem określenia ich wpływu (agresywności) na stal i beton. Architekt dysponujący wynikami badań będzie mógł dobrać rodzaj betonu, stali zbrojeniowej i izolacji odpornych na erozję powodowaną związkami chemicznymi zawartymi w wodach gruntowych.

Zjawiska zboczowe - to badanie statyczności skarpy przeprowadzane w przypadku domów budowanych na skarpach lub w ich pobliżu. Statyczność skarpy określa, jakie istnieje prawdopodobieństwo osunięcia się skarpy oraz jakie ewentualnie trzeba podjąć działania celem jej wzmocnienia.

Oceń artykuł
4,50 / 8 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Alicja Więckowska

Zdjęcia: fotolia

Polecamy Ci również

Zobacz także